Vyhledat web

Pokud nemůžete najít to, co hledáte, zkuste to vyhledat níže nebo nás kontaktujte.

Close

GDPR

Oznámení o ochraně osobních údajů 

společnosti Tillotts Pharma pro zdravotnické pracovníky  

 

Poslední aktualizace: 23. května 2018

 

1. Východiska

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení“) stanoví, jak společnost Tillotts Pharma  Czech s.r.o., společnost řádně založená podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Gemini  B, Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, (dále jen „Tillotts“, „naše“ nebo „my“ ve všech tvarech)  chrání důvěrnost Vašich osobních údajů.  

Abychom Vás mohli informovat a jinak s Vámi komunikovat, shromažďujeme Vaše kontaktní údaje a  informace o Vaší specializaci (viz „Shromažďované informace“ níže) pomocí databáze CRM Sprinx Pharma  provozované společností Sprinx System, a.s., Výchozí 118/6, 147 00 Praha 4 – Podolí (dále jen „CRM“),  která obsahuje aktuální kontaktní údaje a informace o specializaci zdravotnických pracovníků. V rámci  našeho závazku zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních  údajů, včetně nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679) (dále jen „Nařízení GDPR“)  Vám proto nyní předkládáme toto Oznámení. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o  postupech společnosti Tillotts v oblasti ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany  osobních údajů dostupných na adrese https://www.tillotts.com/privacy-policy/.  

 

 

2. Shromažďované informace

Osobní údaje z databáze CRM Sprinx Pharma zpracováváme a uchováváme v naší vlastní databázi (dále  jen „Databáze“). Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a uchováváme v Databázi, mohou zahrnovat  následující (souhrnně „Osobní údaje“):  

– Údaje týkající se jednání mezi Vámi a pracovníky společnosti Tillotts, včetně Vašich posouzení,  názorů a dalších informací, které při těchto jednáních sdílíte s pracovníky Tillotts, např.  v oblastech léčby, léčebných postupů a názorů na naše výrobky,  

– Údaje o Vaší lékařské praxi, a to včetně aktuálního pracoviště a pracovního zařazení, počtu  pacientů, kategorií pacientů, účasti na klinických studiích a školicích aktivitách, jakož i údaje  o lécích, které předepisujete,  

– Údaje týkající se Vašich odborných zkušeností nebo odborných aktivit shromážděné z veřejných  zdrojů,  

– Údaje o plněních Vám poskytnutých (dary či jiný prospěch, vzorky léčivých přípravků,  sponzorování účasti na setkáních),  

– Kontaktní údaje.  

 

3. Zpracování údajů

Informace, které se Vás týkají, mohou být zpřístupněny třetím osobám, které spolupracují se společností  Tillotts, jako jsou třetí osoby poskytující logistické nebo administrativní služby nebo další služby. Ve všech  takových případech zajistí společnost Tillotts, aby taková třetí osoba byla zavázána zajistit úroveň ochrany odpovídající těmto Osobním údajům v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

4. Účel shromažďování a zpracování

Účelem Databáze je zaznamenávat a spravovat naše odborné interakce s Vámi. Vaše Osobní údaje  zpracováváme za účelem:  

– zlepšování, upravování, přizpůsobování nebo jiného zdokonalování našich služeb / komunikace a  interakce s Vámi,  

– plánování a uskutečnění komunikace mezi společností Tillotts a Vámi a násladné,  poskytování informací o produktech a službách společnosti Tillotts,  

– nabízení a zajištění Vaší účasti na vzdělávacích, výzkumných a propagačních akcích,  – aktualizace seznamu pro zasílání mailingu, aktualizace kontaktních údajů,  

– stanovení účinnosti propagačních kampaní,  

– sledování Vašich zvyklostí týkajících se předepisování léků, 

– sledování toho, jaké materiály případně jaká plnění /dary či jiný prospěch/ Vám byly doručeny.

 

 

5. Právní základ shromažďování a zpracovávání

Vaše Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlas pro účely  uvedené v článku 4 výše.  

Vaše Osobní údaje v omezeném rozsahu (kontaktní údaje, Vaše specializace) zpracováváme, i když Váš  souhlas se zpracováním Osobních údajů za uvedenými účely zatím nemáme, a to na základě našich  oprávněných obchodních zájmů, konkrétně zájmu Vás kontaktovat za účelem propagace našich výrobků anebo navázání odborné spolupráce.  

Některé Vaše Osobní údaje – kontaktní údaje a případně Vám poskytnutá plnění (dárky či jiný prospěch,  sponzorování účasti na odborných či propagačních setkáních, vzorky léčivých přípravků) uchováváme za  účelem splnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (konkrétně zákona č. 40/1995  Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsme povinni uchovávat kopii každé  reklamy, kterou šíříme a prokázat dodržení omezení stanovených pro plnění poskytovaná zdravotnickým  odborníkům). Tyto Osobní údaje můžeme být povinni zpřístupnit kompetentním orgánům dozoru (např.  Státní ústav pro kontrolu léčiv).  

Kromě toho jsme ze zákona povinni zajistit, aby byly Vaše Osobní údaje správné a případně aktualizované.  

Při jakémkoliv zpracovávání Vašich Osobních údajů na základě našich oprávněných obchodních zájmů dbáme na to, abychom vždy brali v potaz a zvážili jakýkoli možný dopad na Vás (pozitivní i negativní) a  Vaše práva podle příslušných právních předpisů o ochraně Osobních údajů. Naše oprávněné obchodní  zájmy nejsou automaticky nadřazeny Vašim zájmům – nebudeme nikdy používat Osobní údaje pro  činnosti, jejichž dopad na Vás převažuje nad našimi zájmy (pokud nemáme Váš souhlas nebo to  nevyžadují či neumožňují právní předpisy). Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně zpracování Vašich  Osobních údajů, máte právo proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných obchodních  zájmech, vznést námitku. Více informací o tom, jaká máte práva, naleznete v sekci „Vaše práva na  ochranu Osobních údajů“ níže.  

 

 

6. Uchovávání Osobních údajů

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu zpracování a v  souladu s platnými právními, správními či jinými požadavky. Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat  Vaše Osobní údaje na základě našich oprávněných obchodních zájmů, vymažeme je. Tím nejsou dotčeny  zákonné lhůty pro uchovávání.

 

7. Zdroje údajů

Veškeré Osobní údaje shromážděné do Databáze pocházejí z následujících zdrojů:  

– Údaje v databázi CRM Sprinx Pharma,  

– Veřejně dostupné zdroje,  

– Údaje uvedené zaměstnanci společnosti Tillotts, které souvisí s Vaší činností a komunikací  (interakcemi) se společností Tillotts,  

– Údaje, které příležitostně společnosti Tillotts poskytnete.

 

8. Vaše práva na ochranu Osobních údajů

V oblasti ochrany Osobních údajů máte tato práva:  

– K Vašim Osobním údajům můžete získat přístup, opravit je, aktualizovat nebo požadovat jejich  výmaz.  

– Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, požádat nás o omezení  zpracování Vašich Osobních údajů nebo požádat o přenositelnost Vašich Osobních údajů.  

– Pokud jsme Vaše Osobní údaje shromáždili a zpracovávali na základě Vašeho souhlasu, můžete i  ten kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá žádný dopad na zákonnost jakéhokoli  zpracování, které jsme uskutečnili před odvoláním souhlasu, ani na zpracování Vašich Osobních  údajů, které probíhá na jiném právním základě než na základě Vašeho souhlasu.  

– Na to, jak Vaše Osobní údaje shromažďujeme a používáme, máte právo podat stížnost k úřadu 

pro ochranu Osobních údajů.  

Kdykoliv se můžete na společnost Tillotts zdarma obrátit se žádostí o výkon práv na ochranu osobních  údajů na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu dataprivacy@tillotts.com; czinfo@tillotts.com.    

Na Vaši žádost obdržíte odpověď v souladu s platnými právními předpisy o ochraně Osobních údajů.

 

9. Zabezpečení

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům, udržovali správnost údajů a zajistili jejich správné  využívání, zavedli jsme přiměřené fyzické, elektronické a řídící postupy k ochraně a zajištění informací a  Osobních údajů, které shromažďujeme. K Vašim Osobním údajům budou mít přístup pouze pověření  zaměstnanci společnosti Tillotts a/nebo zpracovatelé, kteří mají relevantní důvod do Vašich Osobních  údajů nahlížet a mít k nim přístup (tj. nejedná se o „otevřenou“ databázi, do které má přístup kdokoliv).  

 

10. Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se používání Vašich Osobních údajů, obraťte se na naše  právní oddělení na e-mailové adrese dataprivacy@tillotts.com.